Les mesures de l’esport català per combatre una crisi “dramàtica i complicada”

La crisi del coronavirus ha generat una situació “tremendament dramàtica i complicada” per a l’esport català. Més del 50% de les entitats esportives catalanes estan amenaçades de desaparició a conseqüència de la pandèmia, que no només ha aturat la pràctica sinó que també ha frenat en sec uns ingressos amb els quals els clubs, les entitats i les associacions comptaven. La crisi del 2008 va ser gradual. La d’enguany, abrupta. La situació, és clar, és molt més greu. I més tenint en compte que la Generalitat de Catalunya no preveu que es reprengui l’activitat esportiva amb normalitat fins als mesos de juliol, agost o, fins i tot, setembre.

No hi pot haver protesta sense proposta. I és per aquest motiu que, malgrat que “l’evolució epidemiològica de coronavirus és una incertesa que avoca cada dia a treballar sota una incògnita permanent”, el teixit associatiu esportiu català, comandat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, ha treballat de valent per elaborar una sèrie de propostes a les administracions catalanes i espanyoles per salvar el sector i minvar l’impacte de la Covid-19 a tots els afectats. Aquest dimecres, la UFEC ha presentat telemàticament un Pla Marshall consensuat amb federacions de la resta de l’Estat –Madrid, Galicia, País Basc, Andalusia, Aragó, Castella i Lleó i Murcia– com a preàmbul d’un pla de recuperació global del sector.

Les 26 mesures –“vàlides per trobar una sortida viable”– presentades en l’informe s’articulen mitjançant quatre pilars estructurals d’actuació: digitalització, fiscalitat, ocupació i finançament. Pel que fa al primer apartat, les propostes tenen la seva raó de ser en el fet que la pandèmia del coronavirus ha obligat la societat a aprendre a utilitzar unes eines digitals que poden ser molt útils si es mantenen en el futur. La signatura digital i els acords telemàtics, així com la digitalització de la gestió, són algunes de les peticions.

La recuperació de l’IVA superreduït del 4% sobre serveis esportius, l’establiment de la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import de les quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives públiques o privades, la implementació del contracte formatiu en l’esport “com a règim específic del Reial decret 1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives” i la destinació de 25 milions d’euros per part de les administracions a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i altres entitats esportives sense afany de lucre són les propostes més rellevants del Pla Marshall.

Digitalització

Signatura digital

1. Habilitar el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat per a la prestació de serveis de certificació digital i l’emissió de signatura electrònica dels càrrecs directius vigents de les entitats esportives.

Acords telemàtics

2. Estendre la previsió del Reial decret llei 8/2020 sobre la validesa de les reunions dels òrgans de govern i administració de les entitats celebrades de forma telemàtica o sense sessió més enllà de la vigència de l’estat d’alarma; amb subjecció a les condicions d’acreditació de la identitat dels membres.

E-sports

3. Reconèixer la pràctica digital de videojocs com a disciplina esportiva de la modalitat corresponent a la qual es dedica.

Competició

4. Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per al desenvolupament de projectes que permetin l’organització de competició oficial digital de les federacions.

Formació

5. Incorporar en els plans formatius dels ensenyaments esportius de caràcter reglat o titulacions pròpies contingut docent en l’ús de noves tecnologies i hàbits saludables per al consum digital.

Digitalització de la gestió

6. Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per al suport en l’adquisició de recursos per al treball telemàtic a les entitats.

7. Habilitar una línia de subvenció, en cofinançament amb el Departament responsable d’innovació, per a la formació en habilitats per al treball telemàtic de les persones treballadores de les entitats.

Fiscalitat

IVA

8. Establir el gravamen al tipus superreduït del 4% sobre serveis esportius, quan el prestador no siguin federacions esportives o clubs reconeguts com de caràcter social, que n’estan exempts.

9. Suprimir l’IVA en inversions d’equipaments esportius.

IS

10. Establir l’exempció de presentar l’Impost de Societats per a entitats sense afany de lucre amb ingressos que no superin els 100.000 €.

IRPF

11. Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import de les quotes satisfetes per l’abonament a instal·lacions esportives públiques o privades.

12. Establir la deducció en l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per l’import satisfet per l’obtenció de llicència federativa.

13. Establir la deducció sobre el tram autonòmic de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques per a les persones directives d’entitats esportives que desenvolupin les seves tasques en règim de voluntariat, durant els exercicis en què ostentin aquesta condició.

14. Establir, durant el primer any posterior a l’estat d’emergència, l’exempció de l’import que es correspon amb el pagament a compte de l’Impost sobre la Renda de Persones físiques que realitza l’ocupador.

Ocupació

Contracte de formació

15. Implementar el contracte formatiu en l’esport, com a règim específic del Reial decret 1529/2012 amb reconeixement específic de les formacions federatives.

Pocket money

16. Excloure de l’àmbit de la laboralitat, i de l’obligació d’alta a la seguretat social, les prestacions realitzades en l’àmbit esportiu amb caràcter voluntari a les quals s’atorgui un rescabalament de despesa no justificada per import màxim de 450 € mensuals.

Finançament

Afectació d’impostos pel finançament de l’esport

17. Incorporar les federacions esportives d’àmbit autonòmic en el repartiment de la recaptació derivada de l’Impost sobre activitats de joc en relació amb les apostes mútues esportives.

18. Afectació de la taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per destinar-lo a les federacions i els clubs esportius de Catalunya.

19. Creació i afectació d’impost sobre aliments considerats ultraprocessats per destinar- lo a programes esportius de practicants en edat escolar i universitària de federacions, consells i universitats.

Subvencions

20. Atorgar sense tràmit el 50% de l’import corresponent a la subvenció atorgada a les federacions esportives en l’exercici 2019 com a crèdit per a la liquiditat amb càrrec a la bestreta de la subvenció 2020.

21. Destinar 25 milions d’euros per a subvencions a clubs, federacions, consells esportius i altres entitats esportives sense afany de lucre per al sosteniment de l‘activitat esportiva en general i pal·liar el dèficit derivat de la crisi de la COVID-19.

22. Establir com a data límit per realitzar l’activitat esportiva subjecta a subvenció de l’any 2020 aquella que així comuniqui als efectes cada federació esportiva, d’acord amb el calendari previst per a la recuperació de la temporada present.

23. Flexibilitzar les bases reguladores de la subvenció 2020, eximint de vincular l’activitat a subvencionar a un pla d’actuació o pressupost previ, i procurar compensar els danys i perjudicis derivats de la pèrdua d’ingressos o de l’augment de despesa per la suspensió de la competició oficial de les federacions esportives catalanes.

24. Contemplar com a despesa elegible per a la justificació de subvenció el pagament de les quotes en seguretat social que en el seu cas hagin hagut d’efectuar les entitats esportives que han adoptat Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació per força major.

25. Ajornar i fraccionar les condicions de retorn de les aportacions reintegrables.

26. Articular el contracte programa com a mecanisme principal de finançament amb les entitats col·laboradores de l’administració esportiva.Més notícies

Rousaud revela que el Barça va fraccionar les factures d’I3 Ventures per evitar controls interns

“No és que ho hagi de dir l’auditoria, és un fet. Sabem que es van fraccionar factures per evitar controls interns", ha assegurat l'encara vicepresident institucional

Rousaud es nega a dimitir i planta cara a Bartomeu

El vicepresident institucional critica públicament el president del Barça i li deixa clar que “no he pres la decisió de dimitir ni vull fer-ho”

Nou comentari