Món Esport
Neix la selecció catalana de criquet

El futbol va ser el primer esport que va comptar amb selecció catalana, el 1904, un any després de crear-se la seva federació esportiva. La selecció de rugbi es va crear el 1922, i la de bàsquet el 1927. A aquests esports s’hi han anat afegint el korfbal, el pitch and putt, les curses de muntanya, el futbol sala, el raquetbol i els dards, entre d’altres. Ara també s’hi ha afegit el criquet.

I és que la Selec­ció Cata­lana de Cri­quet ja està for­mada, després que així ho hagi acordat la direc­tiva de la Fed­eració Cata­lana de Cri­quet, que, al setem­bre, la pre­sen­tarà for­mal­ment al Con­sell Català de l’Esport, a la Plataforma pro Selec­cions Esportives Cata­lanes, així com a la Fun­dació Nous Cata­lans. A més, ja tenen Equipació (a la imatge). A finals d’agost jugaran ja la seva primera com­peti­ció inter­na­cional, a Malta.

El pres­i­dent de la Fed­eració Cata­lana de Cri­quet, Khalid Shabaz Chuhan, ha infor­mat que fa unes set­manes es va for­mar la Selec­cio Cata­lana de Cri­quet, amb 14 jugadors tit­u­lars i 9 suplents. El selec­cionador és Muham­mad Adnan Quer­esshi i els 23 selec­cionats són majoritàri­a­ment de les ciu­tats de la conur­bació de Barcelona (L’Hospitalet de Llo­bre­gat, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Badalona) -un total de 18 jugadors–, però també de les comar­ques de Girona, dos de la Catalunya Cen­tral (Vic), un del Camp de Tar­rag­ona, i un altre de les comar­ques de Lleida.

“De moment -diu Shabaz Chuhan- tots els jugadors són orig­inaris de l’Àsia del Sud i tots ells porten vivint més de 5 anys a Catalunya; esperem que en un futur proper, s’hi sumin jugadors també autòc­tons, quan el cri­quet ja sigui un esport ple­na­ment desen­volu­pat a Catalunya”.Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa