L’assemblea dona l’esquena a Bartomeu en la reforma d’Estatuts

Els socis compromissaris no aproven la proposta de la junta directiva, que pretenia retirar el límit d'endeutament del 10% respecte al pressupost d'ingressos

Bartomeu ha pogut evitar que l’Assemblea General Ordinària tombés la remodelació de l’escut del Barça, però no ha pogut fer res davant la negativa dels socis compromissaris a acceptar la reforma dels articles 20 i 66 dels Estatus del club. La junta directiva necessitava dos terços per aprovar els canvis i no ho han aconseguit: 247 vots a favor, 201 en contra i 55 en blanc.

 

Els directius del Barça volien sotmetre a votació de forma conjunta els articles 9, 16, 23, 44, 55 i 56 dels Estatuts, de caràcter social, amb el 20 i el 66, econòmics. En el torn de preguntes, no obstant això, els aficionats han aconseguit que Bartomeu i companyia decidissin si aprovar o no aquestes modificacions de forma separada. I si bé els primers han estat acceptats amb una majoria absoluta (436 vots a favor, 36 en contra i 28 en blanc), els segons no han assolit la xifra necessària.

 

La junta pretenia retirar el límit d’endeutament del 10% respecte al pressupost d’ingressos i l’assemblea no ho ha aprovat. D’aquesta forma, una Assemblea General Ordinària ha tornat a tombar una proposta de la junta directiva després de quinze anys sense fer-ho (l’última vegada que havia passat va ser el 2003, en una Assemblea Extraordinària convocada per Enric Reyna i Martínez, president del club en aquell moment).

 

Aquests són els articles que no ha aprovat l’Assemblea General Ordinària 2018

 

Article 20.7Autoritzar l’emissió de títols transmissibles de deute o l’acceptació de diners en forma de crèdit o préstec que hagin de suposar l’increment de l’endeutament global del Club, el valor dels quals superi en un 10% el pressupost anual d’ingressos. L’acord de l’Assemblea ha de ser aprovat per majoria de dues terceres parts dels assistents.

 

Article 66La Junta Directiva té plena facultat de disposició econòmica, amb les limitacions que estableixen les disposicions legals d’aplicació i les següents d’aquests Estatuts:

 

a) la Junta Directiva no pot fer despeses d’explotació que superin globalment el 20% de l’import global de les pressupostades, independentment de poder disposar de l’import d’aquells ingressos no previstos al pressupost, o del que excedeixi dels previstos.

 

b) la Junta Directiva pot adquirir, gravar i alienar béns materials fins a un import que no superi el 10% del pressupost anual d’ingressos.

 

c) la Junta Directiva pot emetre títols transmissibles de deute o acceptar diners en forma de crèdit o préstec, el valor dels quals no superi el 10% del pressupost anual d’ingressos.

 

Per fer actes de disposició que superin aquests límits, la Junta Directiva necessita l’aprovació de l’Assemblea General, que s’ha d’adoptar per majoria simple dels assistents en els casos de la lletra a) i per majoria de dos terços dels assistents en els casos de les lletres b) i c), previ informe, en ambdós supòsits, de la Comissió Econòmica.

Nou comentari